Podział majątku podczas rozwodu

Zgodnie z art.58§3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Zatem aby sąd mógł dokonać podziału majątku, strona postępowania musi w tym zakresie złożyć stosowny wniosek. Poza tym, sąd może dokonać podziału majątku,…

Co zrobić w sytuacji utrudniania lub nie wykonywania kontaktów z dzieckiem?

Podstawowym przepisem w zakresie kontaktów rodziców z dziećmi jest art. 113 ustawy z Kodeks rodzinny  i opiekuńczy. Zgodnie z którym niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dzieci mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności: przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie…

Czy sprawa rozwodowa się odbędzie jeżeli pozwany małżonek na nią nie przyjdzie?

 Rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron prawidłowo zawiadomionych o jej terminie. Jednakże w razie nie usprawiedliwionego niestawiennictwa powoda na pierwsze posiedzenie sądowe wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy, postępowanie ulega zawieszeniu. Podjęcie postępowania następuje na wniosek powoda, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia zawieszenia postępowania. W razie niezgłoszenia…

Znęcanie się nad rodziną (art. 207kodeksu karnego) jako podstawa orzeczenia winy w rozwodzie

Znęcanie się może przybrać formę znęcania się fizycznego lub psychicznego. W pierwszym przypadku zachowanie sprawcy podlega na zadawaniu cierpień fizycznych, jak na przykład bicie, duszenie czy inne zadawanie bólu itp. Znęcanie psychiczne zaś polega na dręczeniu poprzez na przykład lżenie, wyszydzanie, straszenie. Od strony przedmiotowej znęcanie się oznacza zazwyczaj systematyczne powtarzające się zachowania złożone z…

Choroba psychiczna współmałżonka podczas rozwodu

Osoba chora psychicznie nie zawsze może być uznana za winną rozkładu pożycia małżeńskiego. Ktoś kto choruje psychicznie w okresach zaostrzenia choroby nie może być uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego ponieważ nie może kontrolować swojego zachowania. Natomiast w okresie kiedy „choroba się cofa” tzw.remisji a osoba chora psychicznie leczy się lub nie i świadomie narusza…

Dziedziczenie testamentowe przez dzieci-rodzaje testamentów

Jest kilka rodzajów testamentów. Najpowszechniejsze są testamenty zwykłe:pisemny, ustny i notarialny, choć prawo przewiduje także testamenty szczególne. TESTAMENT PISEMNY (własnoręczny)-to najpopularniejsza forma testamentu. Osoba która go sporządza, musi go w całości, własnoręcznie spisać na papierze. Musi spisać datę sporządzenia testamentu i złożyć czytelny podpis. Brak daty nie powoduje nieważności testamentu napisanego własnoręcznie, jeżeli nie wywołuje…

Dziedziczenie testamentowe przez dzieci

Ustawową kolejność dziedziczenia może zmienić testament pozostawiony przez zmarłego. Testament może zawierać rozporządzenia tylko jednego spadkodawcy-oznacza to, że na przykład małżonkowie nie mogą napisać wspólnego testamentu. Nawet jeśli mają wspólny majątek, każdy z nich musi napisać testament osobno. Testament może sporządzić i odwołać tylko osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych ( jest pełnoletnia,…

Dziedziczenie ustawowe przez dzieci

Dziedziczenie ustawowe następuje wtedy, gdy spadkodawca nie zostawił ważnego testamentu lub gdy żadna ze wskazanych przez niego osób nie chce lub nie może być spadkobiercą. Zgodnie z przepisami spadkobiercą nie może być osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku czyli w momencie śmierci spadkodawcy, ani osoba prawna , która w tym czasie nie…

Przekazanie gospodarstwa rolnego przez rodziców jednemu z małżonków stanowi majątek wspólny czy majątek osobisty?

Gospodarstwo rolne przekazane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982r o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin następcy pozostającemu w ustroju wspólności majątkowej wchodzi w skład majątku wspolnego małżonków (sygn. akt. III CZP 68/12) Majątek wspólny małżonków, który po rozwodzie podlega podziałowi, obejmuje przedmioty nabyte w okresie pozostawania małżonków we wspólności majątkowej…