Loading

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ten Sklep Internetowy jest prowadzony przez Elżbietę Szołuchę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Elżbieta Szołucha, ul. Moniuszki 35, 21-500 Biała Podlaska, NIP 5371608856 REGON 061611851.
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych oraz świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produkutów uwidocznionych na stronie Sklepu.
 3. Niniejszy dokument-Regulamin Sklepu określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.
 4. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i prawa własności intelektualnej Sprzedawcy.
 5. W celu dokonania zakupu oraz korzystania z zakupionego produktu elektronicznego nie jest konieczne posiadanie sprzętu komputerowego o szczególnych warunkach technicznych lub innych urządzeń elektronicznych przez Kupującego.
 6. Aby swobodnie korzystać z zakupionych treści cyfrowych komputer lub inne urządzenie Kupującego musi spełniać następujące warunki techniczne: dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet, zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), posiadanie pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednik.
 7. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto (razem z podatkiem VAT).
 8. W przypadku, gdy Kupujący nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod wskazanym adresem e-mail: kontakt@rozwody-pomoc.pl
 9. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Kupujący nie może dokonać zakupów anonimowo, ani pod pseudonimem.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym i będących spamem, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem niniejszego Sklepu.
 2. Podstawową usługą świadczoną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie, które prowadzi do zawarcia ze Sprzedawcą umowy.
 3. Aby złożyć zamówienie nie jest wymagane posiadanie konta w sklepie.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia w sklepie można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 2. Kupujący może złożyć zamówienie jako niezarejestrowany użytkownik. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupujących treści cyfrowych. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien się zapoznać.
 4. Proces składania zamówienia kończy się kliknięciem w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 5. Kupujący płaci za zamówienie poprzez płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie
 6. Produkt stanowi treść cyfrową w rozumieniu art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 7. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Kupującemu treść cyfrową w postaci zakupionego przez Kupującego Produktu.
 8. Realizacja zamówienia obejmuje treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierających instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionej treści cyfrowej.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie warunków technicznych przy korzystaniu z zakupionego Produktu.
 10. Jedyną dostępną opcją płatności w Sklepie jest płatność elektroniczna, obsługiwane przez Przelewy24.
 11. Dokonując zakupu, Kupujący wyraża zgodę na przesłanie mu faktury dokumentującej zakup w postaci elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail.

PRAWO KUPUJĄCEGO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji poprzez oświadczenie. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 3. Celem zachowania terminu do odstąpienia od umowy zupełnie wystarczające jest aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposóbów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Kupujący wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie. Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 5. Jeżeli w toku zakupu Produktu Kupujący wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. W przypadku kiedy Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. W celu złożenia reklamacji Kupujący kontaktuje się ze sprzedającym za pomocą poczty elektronicznej.
 5. Termin do rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Kupującego w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. zawarcie i wykonanie umowy-art. 6 ust.1 lit. B RODO,
  2. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych-art.6 ust.1 lit.C RODO,
  3. obrona, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę-art.6 ust. 1 lit f RODO,
  4. obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym realizowanym przez Sprzedawcę-art.6 ust.1 lit. F RODO.
 3. Dane osobowe Kupującego są udostępniane innym odbiorcom danych:urzędnikom KAS, księgowości.
 4. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sprzedającego.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne a prawem właściwym jest prawo polskie.
 3. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócenie się do wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, skorzystania z pomocy powiatowego rzecznika praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 4. Klient będący konsumentem może również skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr która służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umów o świadczenie usług.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmian.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 4. Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego,ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.