Loading

O kancelarii

Czym się zajmuję?

Zakres działalności

Prawo Rodzinne


Oferuję profesjonalną pomoc osobom, które zdecydują się na rozwód i separację z orzeczeniem winy i bez orzekania o winie. Gdy zachodzi konieczność profesjonalnej pomocy w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem, alimenty, władzę rodzicielską, sprawy związane z pochodzeniem dziecka, adpopcję, w tym skomplikowanym procesie pomagam moim klientom swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.

Prowadzę również sprawy o unieważnienie małżeństwa, alimenty na rzecz małżonka, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka, wydanie dziecka, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, zarząd nad majątkiem dziecka, zobowiązanie do leczenia odwykowego i leczenia pschiatrycznego, ubezwłasnowolnienia, postępowania przed sądem rodzinnym w sprawie demoralizacji nieletnich jak również sprawy o zasądzenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie alimentów oraz ich zabezpieczenie na czas postępowania sądowego.

Prawo Cywilne


Moja kancelaria świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Normy prawa cywilnego regulują niemalże wsztystkie aspekty naszego życia, albowiem każdy przejaw aktywności znajduje odzwierciedlenie w przepisach prawa cywilnego.

Stykamy się z prawem cywilnym podpisując umowę najmu mieszkania, umowę kupna-sprzedaży samochodu. Sprawy cywilne są bardzo skąplikowane dlatego pomagam moim klientom zrozumieć sytuację prawną w jakiej się znaleźli w sprawach o zniesienie współwłasności, rozgraniczenie, zasiedzenie, zachowek, eksmisję, ochronę własności, wady zakupinych pojazdów. Reprezentuję klientów w tych sprawach przed sądami. Przygotowuję umowy powszechnie funkcjonujące w obrocie między ludźmi tj. umowy kupna-sprzedaży, umowy dzieło, umowy zlecenia, umowy najmu i inne.

Prawo Pracy


Oferuję porady prawne z szeroko pojętego prawa pracy. Zajmuję się reprezentacją pracowników i pracodawców przed Sądami pracy z zakresu spraw o ustalenie istnienia stosunku pracy, uznanie wypowiedzenia umów za bezskuteczne, sprawy o wynagrodzenie za pracę, odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę, sprostowanie świadectwa pracy, spraw z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Ponadto przygotowuję umowy o pracę i inne akty z zakresu prawa pracy.

Prawo gospodarcze


Świadczę usługi z zakresu kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców – zarówno osób fizycznych, jak i firm – spółek prawa handlowego. W ramach obsługi prawnej zapewniam doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, przygotowuję umowy funkcjonujące w obrocie gospodarczym, prowadzę spory między przedsiębiorcami w sądach, oraz zajmuję się negocjacjami handlowymi.

Prawo karne


Udzielam wszechstronnej obrony w postępowaniach karnych i karnych gospodarczych. Podchodzę w sposób indywidualny do każdego przypadku, podejmując efektywne działania prawne, już od etapu postępowania przygotowawczego, przed takimi organami jak Prokuratura, Policja, ABW, Urząd Skarbowy, Urząd Celny, poprzez obronę oskarżonego we wszystkich instancjach postępowań jurysdykcyjnych, aż po reprezentację skazanych na etapie postępowania karnego wykonawczego, a zwłaszcza w sprawach o odroczenie i zawieszanie bezwzględnej kary pozbawienia wolności.

Prawo spadkowe


Pomagam prowadzić sprawy spadkowe, w tym sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o dział spadku, sprawy o dział spadku i zniesienie współwłasności, sprawy o zachowek oraz o przyjęcie lub odrzucenie spadku. Udział profesjonalnego pełnomocnika w tych sprawach jest konieczny, ze względu że są to sprawy bardzo skomplikowane. Aby pomóc moim klientom staram się w sposób zrozumiały udzielić im porad prawnych z zakresu prawa spadkowego, piszę wnioski do sądów i reprezentuję klientów w sądzie w sprawach spadkowych.

Prawo Administracyjne


Moja kancelaria świadczy porady prawne w sprawach szeroko rozumianego prawa administracyjnego. Sporządzam wnioski, odwołania od decyzji organów administracyjnych, skargi do sądów administracyjnych, skargi kasacyjne do NSA.

Reprezentuję klientów na każdym etapie sprawy administracyjnej.

Sprawy kredytów frankowych


Prowadzę sprawy roszczeń związanych z tzw. kredytami „frankowymi”. Dochodzę w procesach sądowych zwrotów od banków nadpłat z tytułu stosowania niedozwolonych klauzul, doprowadzam do przewalutowania kredytów frankowych bądź do ich unieważnienia.

Odszkodowania


Zajmuję się dochodzeniem roszczeń w imieniu osób poszkodowanych w wyniku wypadku. Ustalam podmiot, który jest zobowiązany do zapłaty, precyzuję i zgłaszam roszczenia, a także inicjuję i przeprowadzam negocjacje z ubezpieczycielem lub innym odpowiedzialnym podmiotem.

W razie potrzeby prowadzę także postępowanie reklamacyjne i podejmuję wszelkie konieczne czynności aż do uzyskania ostatecznego stanowiska. Reprezentuję w tego typu sprawach klientów przed sądami. Prowadzę również sprawy odszkodowań za szkody wyrządzone przestępstwem.

Prawo Ubezpieczeń Społecznych


Prowadzę sprawy przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych dotyczące odwołań w sprawach:

  • – odmowy przyznania prawa do emerytury w związku z pracą w warunkach szczególnych (tzw. szkodliwych),
  • – odmowy przyznania prawa do emerytury,
  • – odmowy przyznania zasiłku chorobowego,
  • – ustalenia okresu podlegania ubezpieczeniom społecznym,
  • – renty z tytułu niezdolności do pracy.

Zawsze w zasięgu

Pomoc prawna w Twoim domu

Jesteś osobą starszą? Samotną? Masz dużo pracy i obowiązków? Masz problemy z przemieszczaniem się?

Oferuję konsultacje prawne w domu dla osób starszych, kobiet i osób niepełnosprawnych. Wystarczy, że wypełnisz formularz wpisując niezbędne dane, a ja skontaktuję się z Tobą w sprawie szczegółów.

Zazwyczaj taka konsultacja trwa do 60 minut. Jeżeli uważasz, że potrzebujesz więcej czasu, napisz o tym wysyłając zgłoszenie.

Formularz kontaktowy

ELŻBIETA SZOŁUCHA

Adwokat, Pedagog


Kim jestem?

Kilka słów o mnie

Nazywam się Elżbieta Szołucha. Jestem adwokatem i pedagogiem. Ukończyłam prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie również ukończyłam studia pedagogiczne.

Kontakt z prawem miałam już jako kurator społeczny, najpierw będąc na praktykach a później pracując w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa jako kurator społeczny. Odbywałam również praktykę w Wydziale ds. nieletnich Komendy Rejonowej Policji dla Warszawy Żoliborza.

Swoje doświadczenie zawodowe jako prawnik pogłębiałam pracując w kilku warszawskich kancelariach adwokackich w Fundacji Centrum Praw Kobiet oraz Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Jako pedagog związana jestem z Fundacją Dzieci Niczyje. Liczne kursy i szkolenia nie związane bezpośrednio z prawem jakie odbyłam w czasie studiów pedagogicznych wzbogacają moją pracę adwokata.

Prowadzę również swoją fundację która zajmuje się świadczeniem bezpłatnej pomocy prawnej lokalnej społeczności.

Od złożenia egzaminu adwokackiego w 2014 roku jestem zrzeszona w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Prawo rodzinne to jest to co lubię i w czym czuję się najlepiej. Swoją wiedzę chcę z tej dziedziny pogłębić jeszcze bardziej pisząc doktorat.

Prowadząc swoją kancelarię dbam o to by moi klienci byli na bieżąco zorientowani co dzieje się w ich sprawie. W swojej pracy staram się przekazać klientowi w jak najprostszy sposób często zawiłe przepisy prawa tak by rozumiał w jakiej sytuacji prawnej się znajduje. Podstawą mojej pracy jest szacunek dla drugiego człowiek i poszukiwanie optymalnego rozwiązania jego problemu.