Loading

Blog

Władza rodzicielska

Opieka naprzemienna


Opieka naprzemienna polega na tym, że dziecko przebywa przebywa na przemian pod opieką raz jednego raz drugiego rodzica, przy czym najczęściej przez zbliżony okres (np. 2 tygodnie u mamy i 2 tygodnie u taty). Przesłanką orzeczenia opieki naprzemiennej jest posiadanie przez oboje rodzi­ców pełnej władzy rodzicielskiej. Nie jest zatem dopuszczalne ustanowienie opieki naprzemiennej w sytuacji pozostawienia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców przy ograniczeniu tej władzy drugiemu.

W przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego brak wyraźnej re­gulacji prawnej dotyczącej „pieczy naprzemiennej”. Podstawę prawną dla ustanowienia przez sąd rodzinny opieki naprzemiennej dawałby art. 58 § 1a (w przypadku rozchodzących się małżonków) oraz art. 107 k.r.o. (jeżeli do orzekania dochodzi w późniejszym czasie).

Orzeczenie opieki naprzemiennej wymaga, w świetle art. 58 § 1a k.r.o., spełnienia dodatkowych przesła­nek (chodzi o: zgodny wniosek stron, przedstawienie zgodnego z dobrem dziecka porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej oraz pozytywną prognozę co do współdziałania rodziców w sprawach dziec­ka).

O naprzemiennej opiece ze zmiennym miejscem pobytu dziecka decydują coraz częściej sądy amerykańskie. W naszym kraju wciąż jest to nowość, zaś rodzice, którzy domagają się przed osądem takiego orzeczenia muszą wykazać, że rozwiązanie to będzie korzystne dla dziecka. W takim przypadku również może być konieczne zasięgnięcie opinii specjalisty, czyli psychologa, który wypowie się na temat aktualnego stanu rozwoju dziecka i określi, czy naprzemienna opieka ze zmiennym miejscem zamieszkania dziecka nie będzie mu szkodziła.

Co do alimentów w takim przypadku, sąd może orzec, że rodzice pokrywają koszty utrzymania dziecka w ramach pobytu dziecka u nich, a większe wydatki jak np. czesne za szkołę, wakacje, aparat ortodontyczny po połowie.

adwokat Marta Głuch