Loading

Blog

Rozwód

Czy sprawa rozwodowa się odbędzie jeżeli pozwany małżonek na nią nie przyjdzie?


Rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron prawidłowo zawiadomionych o jej terminie. Jednakże w razie nie usprawiedliwionego niestawiennictwa powoda na pierwsze posiedzenie sądowe wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy, postępowanie ulega zawieszeniu. Podjęcie postępowania następuje na wniosek powoda, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia zawieszenia postępowania. W razie niezgłoszenia takiego wniosku w ciągu roku po zawieszeniu, sąd umorzy postępowanie. Strona ma prawo osobiście uczestniczyć w posiedzeniu, na którym przeprowadza się dowód z przesłuchania świadków, a jej usprawiedliwione niestawiennictwo na to posiedzenie uzasadnia żądanie odroczenia rozprawy, choćby stawił się na nie jej pełnomocnik. Jeżeli strona powodowa będzie zastąpiona przez pełnomocnika procesowego, sąd nie może zawiesić postępowania. Podjęcie zawieszonego postępowania może nastąpić tylko na wniosek strony powodowej. Niezależnie od daty złożenia takiego wniosku podjęcie postępowania następuje nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia postępowania.

W sprawach o rozwód lub separację sąd może zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron. Jeżeli pozwany nie żądał przeprowadzenia rozprawy podczas swojej nieobecności, ani nie składał wyjaśnień ustnie lub na piśmie, nie stawił się na rozprawę albo pomimo stawienia się nie brał w niej udziału, wydany wyrok uznaje się za zaoczny.

Obecność stron na posiedzeniu w sprawie o rozwód lub separację ma doniosłe znaczenie dla bytu całego postępowania. Na początku procesu sąd, informacyjnie przesłuchując strony, może bowiem ustalić kierunki i zakres postępowania dowodowego. Dlatego też, sąd może nałożyć grzywnę na stronę zobowiązaną do osobistego stawiennictwa. Nieodbieranie pism przez pozwanego nie ma znaczenia dla bytu postępowania, gdyż procedura cywilna przewiduje tzw. doręczenie zastępcze.

W zasadzie sąd powinien wydać wyrok zaoczny na pierwszym posiedzeniu. W sprawach rozwodowych często jednak powtórnie wzywa pozwanego do udziału w sprawie. W razie nienadejścia dowodu doręczenia na dzień rozprawy sąd może w ciągu następnych dwóch tygodni wydać na posiedzeniu niejawnym wyrok zaoczny, jeżeli w tym czasie otrzyma dowód doręczenia. Wyrok taki wiąże sąd od chwili podpisania sentencji. Jeżeli pozwany odmawia odebrania pisma i jest ono awizowane powtórnie, pismo takie uznaje się je za doręczone.