Loading

Blog

Kontakty z dzieckiem

Co zrobić w sytuacji utrudniania lub nie wykonywania kontaktów z dzieckiem?


Podstawowym przepisem w zakresie kontaktów rodziców z dziećmi jest art. 113 ustawy z Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zgodnie z którym niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dzieci mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności:

  • przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się,
  • utrzymywanie korespondencji,
  • korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Co się dzieje w sytuacji gdy rodzic kontaktów nie realizuje lub je utrudnia?

Sąd może nakazać zapłatę określonej sumy pieniężnej osobie, pod której pieczą dziecko pozostaje i która nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, za uprzednim zagrożeniem. Zapłata oznaczonej przez Sąd sumy pieniężnej będzie następowała na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem i to za każde naruszenie obowiązku. Wysokość kary Sąd określi z uwzględnieniem sytuacji majątkowej osoby, na którą została nałożona. Analogiczne rozwiązanie Sąd może zastosować wobec rodzica uprawnionego do kontaktów z dzieckiem, który narusza postanowienie sądu lub ugodę zawarta przed Sądem np. samowolnie przedłuża czas spotkania z dzieckiem, nie przychodzi o określonej godzinie po małoletniego lub w jakikolwiek inny sposób nie stosuje się do postanowienia Sądu regulującego kontakty.

Wniosek o ukaranie może złożyć nie tylko rodzic uprawniony do kontaktów z dzieckiem ale także rodzic pod którego pieczą dziecko przebywa. Sądem właściwym do rozpoznania wniosku jest wydział rodzinny sądu rejonowego właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka. Jeżeli do kontaktu nie doszło wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez osobę pod której pieczą dziecko pozostaje, Sąd opiekuńczy przyznaje od tej osoby uprawnionemu do kontaktu zwrot jego uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu.

W sytuacji gdy ojciec dziecka często odwołuje spotkania matka dziecka nie wystąpić do sądu opiekuńczego o zmianę postanowienia w zakresie kontaktów byłego męża z dzieckiem w taki sposób, aby te kontakty były mimo wszystko rzadsze i bardziej ograniczone czasowo. Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka. Jeżeli jednak ojciec dziecka celowo unika kontaktów z dzieckiem, nie dba o nie i nic nie wskazuje na poprawę w tym zakresie, to w takiej sytuacji brak kontaktów i zainteresowania dzieckiem może uzasadniać rozstrzygnięcie sądu o ograniczeniu bądź pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzica, który się od takiej osobistej styczności uchyla.

W razie wątpliwości zachęcam do zadawania pytań i zgłaszania swoich spostrzeżeń w tym zakresie.