Loading

Blog

Rozwód

Czy sąd może oddalić pozew o rozwód?


W praktyce odmowa orzeczenia rozwodu nie zdarza się często. Sąd może oddalić powództwo o rozwód tylko w określonych przez prawo sytuacjach. Wypadki, w których sąd może skorzystać z tego uprawnienia wymienione są w art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nim każdy z małżonków może żądać orzeczenia rozwodu, jeśli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Jeśli więc chcemy, aby sąd nie orzekł rozwodu, należy udowodnić jedną z poniższych tez:

  • rozkład związku nie jest zupełny lub nie jest trwały,
  • pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z dobrem wspólnych małoletnich dzieci,
  • pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
  • orzeczenia rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia, a odmowa zgody na rozwód nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Jednocześnie w ostatnim przypadku w sprawie rozwodowej należy udowodnić wyłączną winę osoby, która pozew złożyła. Wina za rozpad pożycia polega na naruszeniu przez jednego z małżonków obowiązków związanych z zawarciem związku małżeńskiego. W szczególności są to zaniedbania w sferze wzajemnej pomocy, lojalności, wspólnego pożycia, wierności oraz współdziałania na rzecz rodziny.

adwokat Marta Głuch